Disclaimer:

Alle wijzigingen in prijzen, tekst, foto’s en tekeningen zijn voorbehouden aan Masqart. Er kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend. De informatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Masqart aanvaard hiervoor nimmer aansprakelijkheid. Masqart sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van (of de onmogelijkheid van het gebruik van) de gepubliceerde informatie op deze website.

Copyright

De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten en foto’s van deze website behoren toe aan Masqart. Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Masqart worden verveelvoudigd. De inhoud van deze website is alleen bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel, gebruik. Voor elk ander gebruik is vooraf toestemming van Masqart vereist.

Privacyverklaring

(Versie juli 2023)

Via mijn website (“Website”) ontvangt, verzamelt en verwerkt Masqart persoonlijke informatie van mijn gebruikers (“U”). Maar ook wanneer u zich abonneert op de nieuwsbrief, belt, een brief stuurt of met mij communiceert via e-mail of sociale media, ontvang en verwerk ik uw persoonlijke informatie.

Deze privacyverklaring (“Verklaring”) legt uit wie ik ben, welke persoonlijke informatie ik verzamelen, met welk doel ik dit doe en wat ik zal doen met de verzamelde informatie, wat uw rechten zijn en hoe u contact met mij kunt opnemen.

Deze Verklaring is van toepassing op alle persoonlijke informatie die ik verwerk over u, ongeacht of u mijn Website bezoekt, zich abonneert op mijn nieuwsbrief of op andere wijze met mij contact opneemt.

Als u 13 jaar of jonger bent, vraag dan vooraf toestemming aan uw ouder/voogd en vraag hen u te helpen wanneer u ons persoonlijke informatie verstrekt. ik behoud mij het recht voor om contact op te nemen en de toestemming van uw ouder te verifiëren.

Lees deze Verklaring zorgvuldig door en als u vragen heeft over deze Verklaring, neem dan contact met mij op via [email protected] of via de contactgegevens op de website masqart.nl.

 

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Masqart verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Administratieve doeleinde;
– Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
– Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De overeengekomen opdracht;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Masqart de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– (Zakelijk) Telefoonnummer;
– (Zakelijk) E-mailadres;
– Geslacht.
Uw persoonsgegevens worden door Masqart opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 10 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees
Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Masqart verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Masqart de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door Masqart opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde
Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Masqart verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Masqart de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door Masqart opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maak ik gebruik van een derde partij voor:
– Het verzorgen van de internetomgeving;
– Het verzorgen van de (financiële) administratie;
– Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik  medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Binnen de EU
ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Masqart bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
– Alle personen die namens Masqart van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
– ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen;
– Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
– Wachtwoorden worden regelmatig gewijzigd.
-Beveiliging wordt getest en geüpgraded

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan is dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Vragen
Als u naar aanleiding van mijn Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op middels de contactgegevens op de website.